Spuiwateroplossing met behoud van nutriënten

Beschrijving

Het lozen van drainwater heeft vaak als doel het verlagen van het natriumgehalte in de schoondrainsilo. Drainwater wordt geloosd en het water wordt aangevuld met hemelwater om de concentratie natrium naar beneden te brengen. Naast het lozen van natrium, worden ook gewasbeschermingsmiddelen en (kostbare) nutriënten geloosd. De zuiveringsinstallatie van Moor Filtertechniek biedt u een oplossing om natrium uit het drainwater te verwijderen zonder dat kostbare nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen geloosd worden.

Werking
Met behulp van membraanfiltratietechniek splitsen we een waterstroom en door de poriëngrootte bepalen we wat wel en wat niet door het membraan gaat. Doordat natrium een andere elementgrootte heeft dan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, kunnen we ze van elkaar scheiden. Het nanofiltratiemembraan laat natrium door en houdt gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (deels) tegen. Het gezuiverde water mag geloosd worden op het riool.

Optie
Optioneel is het mogelijk de zuiveringsinstallatie te voorzien van een nageschakelde omgekeerde osmose installatie om het te lozen water te concentreren en zo de hoeveelheid te lozen water met 80% te verlagen. Het schone RO-water wordt weer teruggeleid naar de schoondrainsilo.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
In Nederland moeten kwekers voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Om aan deze eis te voldoen, kan een kweker een gecertificeerde zuiveringstechniek inzetten. De zuiveringsinstallatie van Moor Filtertechniek is één van de zuiveringstechnieken. Een unieke zuivering die al een voorschot neemt op aankomende wettelijke eisen.

De belangrijkste voordelen van het inzetten van de Poseidon zijn:

  • Voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. spuiwaterlozingen
  • Verlagen van natriumgehalte in de schoondrainsilo
  • Behouden van zoveel mogelijk nutriënten (besparing)
  • Makkelijk te installeren (plug-and-play)
  • Vooruitlopen op toekomstige regelgeving
  • Lage operationele kosten, door laag stroomverbruik en lage onderhoudskosten

Meer weten? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op: 0174 387 360.

Specificaties

De Poseidon is een compacte zuiveringsinstallatie is standaard in twee verschillende capaciteiten verkrijgbaar: 1,25 m3 en 2,50 m3. De installatie is PLC-gestuurd en voor een optimaal stroomverbruik voorzien van 2 frequentieregelaars.